Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser”, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne gælder tillige for rejser, som alene består af flytransport (”flight only”).

Pkt. 1 – Indtegning

Indtegning til en rejse kan ske ved personlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet samt via e-mail og rejsebureauets hjemmeside. Indtegningen anses for bindende for rejsebureauet og kunden, når kontrakt eller aftale er indgået, dette være sig skriftligt eller mundtligt. Ved indtegningen accepteres de gældende vilkår i rejsebureauets handelsbetingelser, i udbudsmaterialet og på rejsebureauets hjemmeside.

Børn og unge under 18 år skal ved køb af rejsen fremvise en erklæring fra en forælder eller værge med tilladelse til rejsen, hvis disse rejser uden voksne ledsagere. Det gælder dog ikke, hvis rejsen er købt og betalt af en forælder eller værge.

Som ejer af rejsen betragtes den, hvis navn står angivet først på rejsedokumentet eller er angivet som betaler af rejsen. Alene ejeren kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel korrespondance eller refundering fra rejsebureauet angående rejsen vil alene ske til ejeren.

Den rejsende er forpligtet til uden unødigt ophold at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet. Det påhviler endvidere den rejsende uden unødigt ophold at påpege eventuelle fejl. Ændring kan være forbundet med gebyr eller ny bestilling.

Angivne navne skal altid stemme overens med passet og indeholde minimum første fornavn og sidste efternavn.

Alle aftaler indgås på dansk. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for fejlfortolkning eller vildfarelse i forbindelse med kundens eventuelle oversættelse af aftalen.

Pkt. 2 – Prisoplysninger m.v.

Yak Sport er medlem af Rejsegarantifonden med registreringsnummer 2848.

Rejsens pris omfatter, hvor intet andet er anført, transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet.

Transport mellem lufthavn og hotel indgår typisk i pakkerejsens pris – se nærmere under de enkelte rejsemål eller kontakt Yak Sport for yderligere information.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7. Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, safetybox, adgang til internet m.v.

Der henvises til kataloget og rejsebureauets hjemmeside med hensyn til eventuelle børne-, gruppe- og opredningsrabatter.

Ved booking af træningskampe kan der være risiko for, at modstanderholdet ikke kan stille hold eller af andre årsager annullerer kampen. Rejsebureauet vil i sådanne tilfælde være behjælpelig med at søge en ny modstander, men kan ikke indestå herfor i mangel af nærmere aftale. Rejsebureauet forbeholder sig i øvrigt retten til at afregne det fulde beløb.

De rejsende frarådes selv at arrangere træningskampe. I sådanne tilfælde skal de rejsende selv stå for betaling af baneleje samt arrangering og betaling for transport til og fra kampene.

Udgifter til dommer og særskilt ønske om at spille træningskampe på stadion afholdes af de rejsende selv.

De rejsende gøres opmærksomme på, at det ved brug af træningsbaner kan forekomme, at administratorerne finder sig nødsaget til at ændre de aftalte træningstider. Der tilbydes som udgangspunkt 1 bane pr. hold ved minimum 25 rejsende.

Ved ønske om at medbringe særligt ekstraudstyr såsom golfudstyr, cykler eller lign., forbeholder rejsebureauet sig retten til at opkræve særkilt betaling herfor.

Eventuelle klimaafgifter afholdes af de rejsende og er således ikke inkluderet i prisen.

Pkt. 3 – Betaling, prisændringer m.v.

For rejser inden for Europa (herunder lande ved Middelhavet samt de Kanariske Øer) udgør depositum typisk 25 % af den samlede pris.

Depositum forfalder straks efter bestilling af rejsen. Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsebureauet i hænde senest 45 dage før afrejse.

Ved indtegning senere end 45 dage før afrejse skal hele rejsens pris betales straks, medmindre andet er aftalt.

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen uden varsel.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig retten til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også i tilfælde af, at rejsen er slutbetalt.

Såfremt disse udgifter forhøjer prisen med mere end 10 %, er den rejsende berettiget til at annullere rejsen og få refunderet det indbetalte beløb. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet straks efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes rejsebureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. Dette dog alene i tilfælde af, at besparelsen overstiger kr. 100 pr. rejsedeltager.

Det pålægges rejsebureauet uden unødigt ophold at underrette den rejsende om eventuelle prisstigninger og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

Pkt. 4 – Ændring og afbestilling inden afrejse

4A. På rejsebureauets foranledning

Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, såfremt det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller alene kan levere ydelser af ringere kvalitet end aftalt.

Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen svarende til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, der almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

I forbindelse med oplysningen om aflysning eller ændring af rejsen pålægges det rejsebureauet samtidig at informere kunden om dennes beføjelser, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig.

I tilfælde af at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har den rejsende ret til at opsige rejseaftalen og få refunderet samtlige indbetalte beløb – dog med fradrag for evt. tidligere gebyrer, årsrejseforsikring og afbestillingsforsikring.

Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også i tilfælde af, at det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejsebureauet.

Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, pålægges kunden at betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, pålægges det rejsebureauet at refundere prisforskellen.

Såfremt kunden lider et økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, medmindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1) at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag,

2) kundens egne forhold, eller

3) en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure), som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller andre, som rejsebureauet er ansvarlig for.

Kunden har endvidere krav på erstatning i tilfælde af, at rejsebureauet har ydet garanti for visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende viser ikke at kunne leveres.

Ønsker kunden at gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende, pålægges det kunden at meddele rejsebureauet dette inden rimelig tid efter, at kunden har fået kundskab om ændringen eller aflusningen. I mangel heraf bortfalder retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Kunden gøres opmærksom på, at ændringer af flyvetid kan forekomme, og at dette er rejsebureauet uvedkommende. En ændring af flyvetiden medfører således ikke misligholdelsesbeføjelser i form af annullering, erstatning el. lign.

Ved annullering af flyrejsen vil rejsebureauet tilbyde et alternativ til det oprindelige fly. De nye tider vil så vidt muligt blive tilpasset de oprindelige rejsedatoer.

4B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1) Ændringer

Ønsker til ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere el. lign. efter betaling af depositum og/eller rejsens pris forudsætter rejsebureauets bekræftelse. I tilfælde heraf gælder følgende regler:

Ændringer af rejser skal meddeles og bekræftes af rejsebureauet senest 60 dage før den oprindeligt aftalte rejsedag. Rejsebureauet er i den forbindelse berettiget til at opkræve et ændringsgebyr.

Såfremt svømmepool og lign. faciliteter midlertidigt er ude af drift på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder, kan rejsebureauet tilbyde ombooking af hotel mod betaling af den opgjorte difference. For opvarmning af vandtemperatur gælder der en margin på +/- 1-3 grader.

Ændringsgebyrets størrelse beregnes på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som den pågældende ændring medfører.

Ved navneændring, se punkt 4B.4

Ved ændring af hotel opkræves et gebyr på kr. 300 pr. værelse.

Ved ændring af værelsestype på samme hotel opkræves et gebyr på kr. 150 pr. værelse.

Ved ændring af afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, rejsedeltagere el. lign. opkræves et gebyr på mindst kr. 300 pr. person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer som ovennævnte anses for værende en afbestilling og ny indtegning, jf. punkt 2 nedenfor.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

Rejsebureauet gør opmærksom på, at nogle destinationer tilbyder tilskud til sportshold. Rejsebureauet kan være behjælpelig med en eventuel ansøgning hertil, men kan ikke gøres ansvarlig for tilskuddet, herunder godkendelsen og størrelsen heraf.

2) Afbestilling

2a)

Afbestilling af rejsen kan ske på følgende vilkår, medmindre rejsebureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris går tabt.

Reglerne for afbestilling af grupperejser er forskellige, og følgende regler gælder (pr. person):

a) Ved afbestilling af rejse senest 90 dage før den aftalte rejsedag refunderes det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre lignende gebyrer.

b) Ved afbestilling af rejse mellem 45 dage og senest 28 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig for op til 50 % af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre lignende gebyrer.

c) Ved afbestilling af rejse mindre end 28 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig for 100 % af rejsens pris, selvom der på dette tidspunkt alene er indbetalt depositum eller et beløb mindre end rejsens fulde pris.

Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

d) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning, og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum, evt. afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre betalte gebyrer. Rejsebureauet skal over for kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

For udgifter til hotelophold gælder følgende særlige regler:

1. Afbestilling tidligere end 90 dage før afrejse medfører, at rejsebureauet afregner sig 15 % af hotellets pris.

2. Afbestilling 90-60 dage inden afrejse medfører, at rejsebureauet afregner sig 25 % af hotellets pris.

3. Afbestilling 59-45 dage inden afrejse medfører, at rejsebureauet afregner sig 75 % af hotellets pris.

4. Afbestilling 44 dage inden afrejse eller senere medfører, at rejsebureauet afregner sig 100 % af hotellets pris.

2b)

Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige eller smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en nærliggende fare for den rejsendes liv eller førlighed.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling sædvanligvis være at anse for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

2c)

Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

3) Overdragelse af rejsen

Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, betales et ændringsgebyr på kr. 200 samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det er dog en betingelse, at den, rejsen overdrages til, alle betingelser for at deltage i rejsen. Det forudsættes endvidere, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt, at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Overdragelsen har ikke gyldig, før rejsebureauet har bekræftet denne skriftligt.

4) Navneændring

Hvis kunden ønsker ændret det navn, der er angivet på bestillingsbekræftelsen/billetten, fordi det ikke er angivet i overensstemmelse med kundens pas, betragtes dette som en afbestilling og ny indtegning. Der henvises til gebyrer for afbestilling under pkt. 4B 2a.

Kunden gøres opmærksom på, at nogle luftfartselskaber ikke accepterer navneændringer, når flybilletten er udstedt. Såfremt det pågældende luftfartselskab accepterer navneændringer, er ændringsgebyret ved mere end 4 døgn til afgang kr. 200, og ved mere end 24 timer men mindre end 4 døgn kr. 700. Dertil kommer evt. ændringsgebyr opkrævet af luftfartsselskabet.

Forsikringer kan ikke overdrages til andre

Pkt. 5 – Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse

Rejsebureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Rejsebureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, inklusive ydelser leveret af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets udbudsmateriale og på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet. Kunden gøres dog opmærksom på, at rejsebureauet kan ændre oplysningerne i udbudsmaterialet og på hjemmesiden inden indgåelse af rejseaftalen, dog alene under forudsætning af at kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.

Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er indgået særlige aftaler, der afviger fra de i udbudsmaterialet og på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsedokumentet eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, der gennem udbudsmaterialet, hjemmesiden eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsedokumentet, eller i tilfælde af at ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller særligt tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses ikke som mangler.

Det anses ligeledes heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i rejsens pris.

Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke samtidig kræve et forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen dog sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er ferierejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftligt aftalte formål med ferierejsen er væsentlig forfejlet, er kunden berettiget til at hæve aftalen. Kunden skal i så fald umiddelbart efter underrette rejsebureauets repræsentant på stedet herom. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse svarende til den værdi, rejsen må antages at have haft for den rejsende.

Såfremt den rejsende hæver aftalen, har denne krav på uden yderligere omkostninger at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

Lider den rejsende af et økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra rejsebureauet, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for.

Rejsebureauet er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).

Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar.

Alle ankomsttider angivet i udbudsmaterialet, på hjemmesiden og i rejsedokumentet o. lign., skal betragtes som forventede. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Rejsebureauet yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Ligeledes ydes der ingen kompensation, såfremt svømmepool og lign. faciliteter midlertidigt er ude af drift på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Rejsebureauet kan dog være behjælpelig med ombooking af hotel mod betaling af den opgjorte difference. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer og hjemmesider.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande o. lign. samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer på hotellets værelse, deponeringsbokse eller lignende.

Pkt. 6 – Luftfartsselskabets ansvar

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager omkommer eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 113.000, hvis selskabet kan løfte bevisbyrden for, at skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordreren eller dennes ansattes eller dennes agenters side, eller skaden alene skyldes forsætlig eller uagtsom handling fra tredjemands side. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar i tilfælde af, at passageren forsætligt eller uagtsomt er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatningsberettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsebureauet.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsebureauets erstatningsansvar for ødelagt eller bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

Vi gør endvidere opmærksom på, at ikke alle flyselskaber tilbyder såkaldt seeting for grupper, hvorfor rejsebureauet ikke kan garantere siddepladser i grupper.

For luftfartsselskaber registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsebureauet.

Pkt. 7 – Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab eller andre implicerede parter fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transport til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller o. lign.

Grov eller gentagen overtrædelse af de gældende regler kan medføre bortvisning fra rejseselskabet og/eller hotellet, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på kundens egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende gøres opmærksom på, at denne selv er ansvarlig for at vurdere, om rejsen er forsvarlig henset til fysiske eller psykiske sygdomme eller handicap.

Lider den rejsende af en sygdom (som fx lunge- eller hjertesygdomme), der medfører særlige behov under flyvningen, er det den rejsendes eget ansvar at indhente en erklæring fra speciallæge samt eget forsikringsselskab som dokumentation for, at man er egnet til at deltage på flyvningen. Dokumentationen skal indsendes til flyselskabet, som herefter vil tage stilling til, om rejsen er forsvarlig.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, der forvoldes på ejendele tilhørende medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, hotel o. lign. Erstatningen udmåles i henhold til dansk rets almindelige erstatningsbetingelser.

Den rejsende er ansvarlig for i forbindelse med rejsen at medbringe gyldigt pas, eventuel visum, indrejsetilladelse og eventuelle vaccinationer. Oplysninger herom kan indhentes via rejsebureaet og ved personlig henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet.

Udenlandske statsborgere gøres opmærksom på, at der kan gælde særlige regler, der er anderledes fra reglerne for danske statsborgere. Udenlandske statsborgere opfordres derfor til, at kontakte de relevante ambassader samt Seruminstituttet, hvor der kan indhentes oplysninger om, hvilke særlige krav der stilles. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger forbundet med disse særlige regler, herunder undladelse af at efterkomme ovennævnte opfordringer.

Den rejsende afholder selv udgifter skyldende mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas o. lign., med mindre manglen skyldes fejlinformation fra rejsebureauet.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde o. lign. under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemmetransport m.v.

Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejsebureauets rejseleder eller via opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt.

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må foranledige bestilling af hjemrejse for egen regning. Rejsebureauet kan heller ikke stilles til ansvar for check-in, der ikke foretages rettidigt.

Flyrejsen kan kun benyttes på de på billetten angivne dage for henholdsvis ud- og hjemrejse. Det er ikke muligt at forlænge eller afkorte en påbegyndt rejse, og det er ligeledes ikke muligt at tilslutte sig rejsen i udlandet. Rejsende, som ikke møder frem til udrejse, mister retten til hjemrejse og øvrige ydelser. Det er således ikke muligt at bestille en returbillet og kun benytte fx hjemrejsen. Der ydes ingen refusion for eventuelt ubenyttede dele af rejsen som eksempelvis hotel, pension o. lign.

Den rejsende gøres opmærksom på, at denne bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- og bustransport.

Det bemærkes, at det ikke er tilladt for gravide i 8. eller 9. måned at rejse med fly.

Den rejsende gøres desuden opmærksom på, at udflugter under rejsen afregnes direkte på destinationen, og at dette oftest alene er muligt ved betaling med betalingskort.

Såfremt den rejsende ikke rejser sammen med et booket hold, tilpligtes den rejsende og gruppen som helhed uden unødigt ophold at gøre rejsebureauet opmærksom herpå, idet nogle flyselskaber ikke tillader hjemrejse, når afrejsebilletten ikke er anvendt.

Såvel pilot som chauffør kan afsætte personer, der på grund af sygdom, beruselse eller af andre årsager er uegnede til at deltage i rejsen eller er til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Pkt. 8 – Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende over for rejsebureauets rejseleder eller en lokal repræsentant hurtigst muligt og uden unødigt ophold efter, at den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil medføre tab af retten til senere at gøre reklamationen gældende. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet groft uagtsomt eller i strid med almindelig hæderlighed, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Henvendelse til rejsebureauets administrationskontor i Danmark samt på rejsebureauets sider på sociale medier vil kun blive besvaret inden for administrationskontorets normale åbningstider.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 4 uger efter rejsens afslutning.

Efterlysning af glemte sager skal ske straks efter hjemkomst. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

Rejsebureauet tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.

Pkt. 9 – Personlige oplysninger

Yak Sport ApS behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Yak Sport ApS ser det som afgørende for opfyldelsen af sine forretningsmål og omdømme, at personoplysninger behandles forsvarligt og alene indsamles som led i driften af virksomheden.

Yak Sport privatlivspolitik kan du finde her

Dine personoplysninger gemmes i virksomhedens eget it-netværkssystem, og anvendes alene med henblik på at overholde virksomhedens forpligtigelser i forbindelse med løbende administration af kundeforhold, herunder bestilling af rejser, fakturering, markedsføring og leverance af vores øvrige produkter (som fx visumansøgninger, rejseforsikringer, transferservices o. lign.).

Nødvendige personoplysninger videregives til rejsebureauets samarbejdspartnere, der omfatter flyselskaber, forsikringsselskaber og lokale agenter. Dine personoplysninger anvendes ligeledes, så rejsebureauet kan videregive oplysninger vedrørende din rejse.

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring m.v.

Når du benytter Yak Sport ydelser på yaksport.dk, ved kontakt med vores rejsekonsulenter eller hos en af vores samarbejdspartner, samtykker du samtidig til, at Yak Sport må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende Privatlivspolitik. Bekræftelse af rejsen samt billetter, bestillingsbekræftelse og rejsedokumenter fremsendes til den adresse, der opgives for den hovedrejsende.

Du kan til enhver tid anmode om indsigt i de personoplysninger, som Yak Sport er i besiddelse af, samt gøre indsigelse imod behandlingen af disse oplysninger. Du kan også anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger samt tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på e-mail [email protected] eller skriftligt på den adresse, der er angivet nedenfor. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Adresse:

Yak Sport ApS

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Pkt. 10 – Forsikring, sygdom og tyveri

Den rejsende gøres opmærksom på vigtigheden af en rejseforsikring, der også gælder i udlandet. Rejsebureauet tilbyder relevante forsikringer via bureauets samarbejdspartnere. De nærmere betingelser og dækningen af forsikringen fremgår af den valgte forsikring.

Såfremt den rejsende er selvbetalende, stiller rejsebureauet krav om, at vedkommende er dækket af en privat forsikring. Såfremt en klub eller forening dækker nødvendige udgifter, er det en betingelse, at de rejsende er dækket af den pågældende erhvervsforsikring.

De rejsende bærer selv ansvaret for at sikre sig, at de er dækket af en forsikring, og at dækningen omfatter relevante forhold under rejsen.

Det anbefales, at der tegnes en rejseforsikring og en afbestillingsforsikring. Rejseforsikringen bør dække udgifter ved sygdom eller tilskadekomst under rejsen, mens afbestillingsforsikringen bør dække tilfælde, hvor man ikke kan komme afsted på rejsen som følge af sygdom. Det bemærkes, at en afbestillingsforsikring skal tegnes enten før rejsen eller senest i forbindelse med bestilling af rejsen.

Rejsebureauet anbefaler i øvrigt, at der tegnes rejseforsikring hos Yak Sport, som via samarbejde med Europæisk ERV, kan tilbyde en forsikring, der dækker de rejsende betydeligt bedre end den dækning, der følger med det blå EU-kort. Det bemærkes dog, at der gælder særlige regler for personer over 70 år.

Rejsebureauet gør opmærksom på, at det blå EU-kort alene omfatter rejser uden for Danmark, dog alene inden for EU samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det blå EU-kort omfatter således ikke dækning ved rejser til lande som Tunesien, Tyrkiet, Emiraterne eller Egypten.

Rejsebureauet gør endvidere opmærksom på, at man skal være dansk statsborger med dansk sygesikringsbevis, før der kan tegnes forsikring gennem Europæisk ERV i Danmark. Vi opfordrer til, at man læser nærmere om de gældende regler hos vores rejsekonsulenter eller på vores hjemmeside. Svenske statsborgere kan tegne forsikring igennem Europæiske ERV i Sverige.

Det påhviler den rejsende selv at medbringe dokumentation fra rejsemålet for f.eks. sygdom, skade eller tyveri, idet rejsebureauet ikke har mulighed for at fremskaffe politirapporter, lægeerklæringer eller lignende efter hjemkomst.

Den rejsende gøres opmærksom på vigtigheden af at være dækket af en forsikring, der også gælder i udlandet. En sådan rejseforsikring kan tegnes hos Yak Sport via vores samarbejdspartner. Vi anbefaler, at der tegnes en forsikring hos Yak Sport, som også har et samarbejde med Europæiske ERV, hvor man typisk er bedre dækket på rejsen end med det blå EU-kort.

Pkt. 11 – Fuldmagt til børn

For børn under 18 år, der rejser uden voksne, skal der udfyldes en fuldmagt. Fuldmagten skal forespørges hos Yak Sport. Alle felter i fuldmagten skal udfyldes og underskrift fra forældre eller værge er påkrævet. Alle felter i fuldmagten skal udfyldes og underskrift fra forældre eller værge er påkrævet. Børn under 16 år må ikke flyve uden voksen ledsager.

Pkt. 12 - Forbud at medbringe

Det er vigtigt at kontrollere de gældende bestemmelser vedrørende medbragte genstande, især når det gælder indtjekket bagage. Vi opfordrer dig til altid at konsultere de lokale lufthavnsmyndigheder for at få oplysninger om, hvad der er tilladt at medbringe i den indtjekkede bagage. Se en liste over forbudte genstande til indtjekket bagage her: https://www.cph.dk/praktisk/bagage/tilladt-og-ikke-tilladt-i-bagagen

Planter, frugt, frø og andre planteprodukter:
Indførsel af planter, frugt, frø og lignende planteprodukter er underlagt strenge regler. Som din rejsearrangør er vi forpligtede til at oplyse dig om disse regler, især når det gælder indførsel fra lande uden for EU. Du må ikke medbringe planter, frø, frugt eller andre planteprodukter, herunder snitblomster fra rejser uden for EU, medmindre de er ledsaget af et officielt plantesundhedscertifikat. Disse regler gælder både for genstande, der medbringes i bagagen, og dem, der er en del af din personlige bagage.